İletişim Telefonlar

0322 203 00 23 - 0549 542 28 36

 

Çalışma Saatlerimiz

Pts - Cum 08.00 - 18.00

 İfraz (Ayırma) ve Tevhid (Birleştirme) işlemi nedir?

İfraz (Ayırma), tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kayıtlı bulunan taşınmaz malın, düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir. Ayrılacak taşınmaz malların üzerinde, rehin, irtifak hakkı veya şerh var ise bütün hak sahiplerinin muvaffaklarının alınması zorunludur.

 İSTENİLEN BELGELER:

1. Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler.

2. Ayrılması istenen taşınmaz malın sahibine ait veya yetkili temsilcilerinin nüfus cüzdanı veya pasaportu ve temsil belgesi (vekaletname).

3. İstendiği takdirde tapu senetlerine yapıştırılmak üzere  taşınmaz mal sahibinin son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafı.

4. Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

5. Taşınmaz malların niteliği bina ise deprem sigortası aranır.

 

Tevhit (Birleştirme), tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini almasıdır.  Aynı veya değişik kişilere ait taşınmaz malların birleştirilmesi mümkündür.

Birleştirilecek taşınmaz malların üzerinde, rehin ve irtifak hakları gibi kaydedilmemiş haklar ile taşınmaz mal mükellefiyeti gibi şerhler varsa, bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklarının muvaffaklarının alınması zorunludur.

Birleştirilecek taşınmaz mallar üzerindeki haklar ve mükellefiyetler, yeni oluşan taşınmazlara geçer. Dışarıda yerleşik kişilerin Tevhit talepleri Türkiye'de yerleşik Türk uyruklular gibi yerine getirilir.

 İSTENİLEN BELGELER:

1. Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı.

2. Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu. 

3. Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi (vekaletname).

4. Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.

 

Röperli Kroki Ne Demek?

 

Aplikasyon işlemi parselin köşelerinin zemine işaretlenerek sınır noktalarının tesis işaretleriyle beraber zemin üzerinde kalıcı hale getirilmesidir.

Röperli kroki ile aplikasyon krokisi

Bir tür aplikasyon krokisi olan röperli kroki ise aplikasyon işlemi sonucunda, yapının koordinatlarını ve kesin sınırlarını gösterir. Çekme mesafeleri, oturum alanı gibi bilgiler de röperli krokide yer alır.

Röperli kroki örneği

Aplikasyon işlemi, tescil edilmiş haritaların parsel köşe noktalarını zemin üzerinde yeniden belirleme işlemidir. İlgililerin talebine bağlı olarak tapu kadastro müdürlüğü tarafından yapılan aplikasyonun, tapu kütüğüne tescili gerekmez. Aplikasyon işleminden sonra hazırlanan kroki ilgililer ve kadastro memurları tarafından imzalanarak, krokinin bir nüshası ilgiliye teslim edilir. İlgilinin talebi ile aplikasyon işleminin sonucunda röperli ya da ebatlı kroki verilir.

Röperli kroki harcı ne kadar?

Röperli kroki harcı sayfa başına ücretlendirilir. Harç tutarı Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından yıllık olarak belirlenir.